» 
 » 
Yerushalayim Shel ZahavNaomi Shemer - Yerushalayim Shel Zahav - Lyrics

Чайковский в рок-аранжировке! Очень необычно, послушай!
Yerushalayim Shel Zahav
Naomi Shemer
Играется с капо на 3-м ладу

на :

אויר הרים צלול כיין	Авир нарим цалуль каяин
וריח אורנים		вереах ораним
נישא ברוח הערביים	ниса беруах наарбаим
עם קול פעמונים		им коль паамоним.

ובתרדמת אילן ואבן	Увтардемат илан ваэвен
שבויה בחלומה		швуя бахалома
העיר אשר בדד יושבת	наир ашер бадад йошевет
ובליבה חומה		у велиба хома

ירושלים של זהב		Ерушалаим шель занав
ושל נחושת ושל אור	вешель нехошет ве шель ор
הלא לכל שירייך		нале лехоль шираих
אני כינור		Ани кинор

איכה יבשו בורות המים	Эйха явшу борот намаим
כיכר השוק ריקה		кикар нашук рейка
ואין פוקד את הר הבית	веэйн коре бенар набайт
בעיר העתיקה		баир наатика

ובמערות אשר בסלע	Увамеарот ашер басэла
מייללות רוחות		меялелот рухот
ואין יורד אל ים המלח	веэйн йоред эль ям намелах
בדרך יריחו.		бедерех йерихо

ירושלים של זהב...

ירושלים של זהב		Ерушалаим шель занав
ושל נחושת ושל אור	вешель нехошет ве шель ор
הלא לכל שירייך		нале лехоль шираих
אני כינור		Ани кинор

אך בבואי היום לשיר לך	Ах бевои найом лашир лах
ולך לקשור כתרים		велах ликшор ктарим
קטונתי מצעיר בנייך	катонти мицаир банаих
ומאחרון המשוררים	у меахрон намшорерим

כי שמך צורב את השפתיים	Ки шмех цорев эт насфатаим
כנשיקת שרף		Ки нешикат сараф
אם אשכחך ירושלים	им эшкахех йерушалаим
אשר כולה 	זהב	ашер кула занав

ירושלים של זהב...

ירושלים של זהב		Ерушалаим шель занав
ושל נחושת ושל אור	вешель нехошет ве шель ор
הלא לכל שירייך		нале лехоль шираих
אני כינור		Ани кинор

חזרנו אל בורות המים	Хазарну эль борот намаим
לשוק ולכיכר		лашук велакикар
שופר קורא בהר הבית	Шофар коре бенар набайт
בעיר העתיקה		баир наатика

ובמערות אשר בסלע	Увемеарот ашер басэла
אלפי שמשות זורחות	альфей шмашот зорхот
נשוב נרד אל ים המלח	Нашув неред эль ям намелах
בדרך יריחו		бедерех йерихо

ירושלים של זהב...

ירושלים של זהב		Ерушалаим шель занав
ושל נחושת ושל אור	вешель нехошет ве шель ор
הלא לכל שירייך		нале лехоль шираих
אני כינור		Ани кинор
You can be interested to:
https://lyrics.primanota.net/naomi-shemer/yerushalayim-shel-zahav.htm